Boku no Hero Academia, Volume 12, Chapter 105, Shiketsu High Lurking