Boku no Hero Academia, Volume 12, Chapter 107, Denki Kaminari’s Thoughts