Boku no Hero Academia, Volume 5, Chapter 43, Todoroki vs. Bakugo